Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro Poškaus
pradinio ugdymo ir daugiafunkcinis centras
Sveikos mokyklos pažymėjimasPATVIRTINTA

Pačeriaukštės Petro Poškaus

pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 25 d.

įsakymu Nr. V-137

 

 

PAČERIAUKŠTĖS PETRO POŠKAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pradinio ir pagrindinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkymo nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja pradinio ir pagrindinio ugdymo  mokytojo dienyno (toliau – dienynas) sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu, išspausdinimo ir perkėlimo į skaitmeninę laikmeną tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Elektroninis dienynas (toliau e-dienynas) – dienynas, tvarkomas naudojant tam pritaikytas informacines ir komunikacines technologijas.

Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių byla – mokslo metų pabaigoje atspausdinta ir suformuota klasės byla, kurią sudaro iš e-dienyno mokslo metų pabaigoje ugdomąją veiklą vykdančių asmenų atspausdintos klasės mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės, pasirašytos mokytojo, saugaus elgesio ir kiti instruktažai, pasirašyti mokinių ir mokytojų.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Tvarkos aprašo nuostatomis vadovaujasi visi mokyklos bendruomenės nariai.

4. Mokyklos sprendimas mokinių ugdymo apskaitą tvarkyti e-dienyne ir jo duomenų pagrindu sudaryti dienyną priimtas pritarus mokyklos tarybai (2011-05-16 protokolas Nr. 6) ir įrašytas 2011-2012 m.m. ugdymo plane bei veiklos programoje.

5. Dienynas elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudaromas tvarkant identiškus skyrius ir įvedant tuos pačius duomenis kaip ir spausdintame dienyne, kurio formą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

6. Mokykla nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. vykdo mokinių ugdymo apskaitą tik elektroniniuose dienynuose.

 

II. ELEKTRONINIO DIENYNO ADMINISTRAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

7. E-dienynus stebėti turi teisę:

7.1. direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – visus e-dienynus , nuolat;

7.2. klasės auklėtojas – auklėjamosios klasės mokinių e-dienynus, nuolat;

7.3. mokomojo dalyko, neformaliojo ugdymo mokytojas – mokomos klasės (mobilios grupės) e-dienynus, nuolat;

7.4. mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) – vaiko (globotinio) e-dienyną, nuolat;

7.5. mokinys – savo e-dienyną, nuolat;

7.6. mokyklą inspektuojantys asmenys – atskiru nurodymu (pavedimu), suderinę su mokyklos  direktoriumi.

8. E-dienyno priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

9. E-dienyną administruoja direktoriaus įsakymu paskirtas e-dienyno administratorius.

 

III. Asmenų, administruojančių, prižiūrinčių, tvarkančių mokinių ugdomosios veiklos apskaitą elektroniniame dienyne funkcijos ir atsakomybė

10. Mokyklos direktorius:

10.1. skiria klasių auklėtojus ir įsakymo kopiją teikia e-dienyno administratoriui;

10.2. paskirsto mokytojams kontaktines valandas ir paskirstymo kopiją teikia e-dienyno administratoriui;

10.3. tvirtina (direktoriaus pavaduotojo ugdymui teikimu) klasių, mobilių grupių sąrašus ir įsakymo kopiją teikia e-dienyno administratoriui;

10.4. tvirtina (direktoriaus pavaduotojo ugdymui teikimu) pamokų ir neformalaus ugdymo tvarkaraščius ir įsakymo kopiją teikia e-dienyno administratoriui;

10.5. užtikrina elektroninio dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame, elektroninio dienyno duomenų pagrindu dienyno sudarymą, jo išspausdinimą, perkėlimą į skaitmenines laikmenas.

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

11.1. iki rugpjūčio 31 d. sudaro klasių, iki rugsėjo 5 d. mobilių grupių sąrašus ir teikia mokyklos direktoriui tvirtinti;

11.2. iki rugsėjo 5 d. sudaro nuolatinius pamokų, neformalaus ugdymo tvarkaraščius ir teikia mokyklos direktoriui tvirtinti;

11.3. paskirsto po rugsėjo 1 d. į mokyklą naujai atvykusius mokinius į klases, mobilias grupes ir teikia mokyklos direktoriui tvirtinti;

11.4. nuolat kontroliuoja ir analizuoja mokytojų, klasės auklėtojų veiklą pildant e-dienynus;

11.5. patikrina klasės auklėtojų sudarytas ir pateiktas mokslo metų pabaigoje e-dienyno pagrindu atspausdintas Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas;

11.6. patikrintas Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas perduoda į archyvą;

11.7. mokinių ugdomąją veiklą vykdančiam asmeniui nutraukus darbo sutartį per mokslo metus, patikrina jo tvarkytą mokinių ugdymo apskaitą ir perduoda ją tvarkyti kitam asmeniui;

11.8. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už perkeltų į skaitmeninę laikmeną duomenų teisingumą, tikrumą ir autentiškumą.

12. Elektroninio dienyno administratorius:

12.1. prieš atnaujindamas mokinių duomenis e-dienyne, duomenis atnaujina mokinių duomenų bazėje;

12.2. sukuria naujas klases, mobilias grupes ir į e-dienyną įrašo mokinius, klasės auklėtojus, mokytojus, jeigu šių duomenų negalima importuoti iš mokinių ir darbuotojų duomenų bazių ir to neatlieka e-dienyną administruojanti bendrovė;

12.3. suveda būtinus klasifikatorius: pamokų laiką, pusmečių intervalus, dalykų sąrašą, tvarkaraščius ir kt.;

12.4. patikrina ir pildo e-dienyne informaciją apie mokyklą, mokytojus, klasių auklėtojus, klasių ir mokytojų ryšį, prireikus, padaro keitimus;

12.5. suteikia prisijungimo vardus mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);

12.6. užrakina ir atrakina (jei to reikalauja ir leidžia sistema) mobilių grupių, klasių mokinių pusmečių ir metinių pažymių pildymo funkcijas;

12.7. atlieka e-dienyno klaidų, nusiskundimų, pasiūlymų analizę ir teikia pasiūlymus dėl e-dienyno tobulinimo mokyklos direktoriui ir e-dienyną administruojančiam juridiniam ar fiziniam asmeniui;

12.8. nuolat palaiko ryšį su e-dienyną administruojančios bendrovės atsakingu asmeniu;

12.9. ne vėliau kaip iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos perkelia e-dienyną į skaitmeninę laikmeną.

13. Klasės auklėtojas:

13.1. nuolat tikrina ir tikslina mokinių duomenis;

13.2. praneša auklėtiniams prisijungimo prie e-dienyno reikalingus duomenis;

13.3. praneša mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) prisijungimo prie savo vaiko e-dienyno reikalingus duomenis;

13.4. supažindina auklėtinių tėvus (globėjus, rūpintojus) su e-dienyno naudojimu;

13.5. registruoja nelankymo pateisinimo dokumentus;

13.6. mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės pasinaudoti internetu (namuose ar darbe), kartą per mėnesį atspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas ir pasirašytinai supažindina mokinio tėvus;

13.7. įrašo savo vadovaujamos klasės mokinių gautus pagyrimus, pastabas, papeikimus; 

13.8. per penkias darbo dienas po pusmečio, mokslo metų pabaigos atspausdina, patikrina ir pasirašo klasės mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinę, kurią perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

13.9. paruošia ataskaitas išeinantiems iš mokyklos mokiniams;

13.10. sudaro klasės Mokinių mokymosi apskaitos suvestinių bylą ir perduoda pavaduotojui ugdymui;

13.10. vidaus žinutėmis bendrauja su klasės mokinių tėvais, mokiniais, mokytojais;

13.11. instruktuoja mokinius bendraisiais klausimais. Dienyno skyriaus „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“, sudaryto elektroninio dienyno duomenų pagrindu, lapai išspausdinami kiekvieną kartą atlikus instruktažą. Juose mokiniai pasirašo, lapus sega į klasės mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylą.

14. Dalyko mokytojas:

14.1. patikrina, ar visi klasių, mobilių grupių mokiniai įrašyti į e-dienyną;

14.2. pamokos pradžioje pažymi neatvykusius mokinius, fiksuoja pavėlavimus;

14.3. pamokos dieną įveda pamokos datą, temą, namų darbus;

14.4. pamokos pabaigoje ar tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip iki 20 val., surašo tą dieną gautus pažymius;

14.5. kontrolinių, savarankiškų ar kitų ilgalaikių darbų įvertinimus surašo per dvi savaites;

14.6. ne vėliau kaip paskutinę pusmečio, mokslo metų dieną išveda pusmečio, mokslo metų rezultatus;

14.7. esant reikalui, vidaus žinutėmis bendrauja su mokinių tėvais, klasių vadovais;

14.8. rašo komentarus, pastabas, pagyrimus atskiriems mokiniams, klasei, mobiliai grupei;

14.9. kiekvieną kartą atlikę mokiniams instruktažą, išspausdina instruktažų lapus, juose mokiniai ir mokytojas pasirašo. Instruktažų lapus atiduoda klasės auklėtojui, kuris juos sega į klasės mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylą.

14.10. atspausdina, patikrina ir pasirašytas dalyko mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines per 5 darbo dienas po mokslo metų pabaigos perduoda klasės auklėtojams;

14.11. jeigu mokiniai turi papildomus vasaros darbus, pakartotinai atspausdina, patikrina ir pasirašytas dalyko mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines iki paskutinio mokslo metų Mokytojų tarybos posėdžio perduoda klasės auklėtojams;

 

IV.  MOKYMOSI PASIEKIMŲ APSKAITOS SUVESTINIŲ BYLŲ SUDARYMAS ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU IR ELEKTRONINIO DIENYNO PERKĖLIMAS Į SKAITMENINĘ LAIKMENĄ

 

15. Mokinių ugdymo apskaita per mokslo metus vykdoma elektroniniame dienyne, o mokslo metams pasibaigus sudaromos Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylos.

16. Mokinių ugdomąją veiklą vykdantys asmenys (dalyko mokytojas, klasės auklėtojas, neformaliojo ugdymo vadovas ir kiti) išspausdina mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines, jas pasirašo ir atsako už duomenų juose teisingumą. Pasirašytas suvestines perduoda klasės auklėtojams.

17. Jei elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudarytose Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinėse nustatoma klaida – klaidingas žodis, tekstas ar įvertinimas, taisoma perbraukiant juos vienu brūkšniu. Išnašoje nurodoma mokinio vardas ir pavardė, teisingas žodis, tekstas ar įvertinimas (skaičiumi ir žodžiu), taisiusio asmens vardas ir pavardė, parašas ir taisymo data. Atitinkama klaida ištaisoma ir elektroniniame dienyne.

18. Klasės auklėtojai Mokinių mokymosi apskaitos suvestines sega į klasės bylą, kurią perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

19. Elektroninio dienyno administratorius iki paskutinės rugpjūčio mėnesio darbo dienos e-dienyną perkelia į skaitmeninę laikmeną (optinius diskus) ir perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

20. Patikrintas Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas, e-dienyno skaitmeninę laikmeną direktoriaus pavaduotojai ugdymui perduoda į archyvą. Šios bylos tvarkomos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773), nustatyta tvarka.

V. MOKYMOSI PASIEKIMŲ APSKAITOS SUVESTINIŲ BYLŲ SAUGOJIMAS

 

21. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudarytas Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylas,  per 10 darbo dienų po mokslo metų pabaigos perduoda archyvui.

22. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytos Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylos bei perkeltas į skaitmenines laikmenas e-dienynas saugomos Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907), nustatytą laiką.

23. Mokyklos direktorius užtikrina elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudarytų Mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių bylų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. KITOS NUOSTATOS

 

24. Pusmečių, metinių pasiekimų vedimo funkcijos atrakinamos prieš dvi savaites iki pusmečio, mokslo metų pabaigos, užrakinamos per 5 darbo dienas po oficialios pusmečių, mokslo metų pabaigos datos.

25. Klasių vadovams ar mokytojams prireikus keisti informaciją užrakintose sistemos srityse, būtina raštiškai kreiptis į direktorių.

 

____________________

 

PRITARTA

Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės

mokyklos tarybos 2011 m. gegužės 16 d.

nutarimu (protokolas Nr.6)

 

SUDERINTA

Biržų rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m.  06 - 16 d. įsakymu Nr. A- 523

© Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.