Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro Poškaus
pradinio ugdymo ir daugiafunkcinis centras
Sveikos mokyklos pažymėjimasNaudingos nuorodos:

Projektas „Saugesnis internetas": www.draugiskasinternetas.lt

Vaikų  teisių  apsaugos  kontrolieriaus  įstaiga:  http://vaikams.lrs.lt

Atvira informavimo,konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS): www.aikos.smm.lt

Tu turi teisę:

•- mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;

•- į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;

•- kreiptis į psichologą, socialinį pedagogą, sveikatos specialistą ir savo mokytoją tau rūpimais klausimais;

•- gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą (už ką buvai įvertintas, kodėl ir pagal kokius kriterijus);

•- gauti tau aktualią su mokymusi susijusią informaciją (apie tai, ko mokysies, popamokinę, meninę, kultūrinę veiklą ir kt.);

•- mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;

•- nuo 14 metų savarankiškai pasirinkti mokytis tikybos ar etikos;

•- turėti tinkamus pamokų tvarkaraščius (kuriuose nepažeidžiamos higienos normos bei tavo teisės);

•- dalyvauti mokyklos savivaldos veikloje;

•- susipažinti su visa mokykloje sukaupta informacija apie save, dalyvauti, kai svarstomi su elgesiu susiję klausimai;

•- būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokyklos vidaus taisyklėmis;

•- būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas;

•- įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

Tavo pareiga yra:

•- nepažeisti kitų asmenų teisių;

•- sudarius mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų, nepažeisti mokyklos vidaus tvarkos taisyklių;

•- stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;

•- tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę;

•- mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki tau sueis 16 metų.

Tai svarbu:

"Kas yra mokymo sutartis" arba "Į mokyklą kaip į darbą"?

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą mokymo sutartis yra mokinio ir mokyklos susitarimas dėl mokymo ir mokymosi. Jei tau mažiau nei 14 metų, tavo vardu sutartį sudaro tėvai, jei daugiau - tu pats sudarai sutartį turėdamas tėvų sutikimą.   Sutartyje aprašomi mokyklos, mokinio (jo tėvų) įsipareigojimai, kurie turi būti abiejų šalių vykdomi. Prieš pasirašydamas sutartį atidžiai ją perskaityk, kilus neaiškumams kreipkis į mokytoją ar administraciją.

Kas yra visuomenei naudinga veikla?

5-10 klasėje visi mokiniai pagal ugdymo programą privalo atlikti bent 10 valandų visuomenei naudingos veiklos (iš viso per dvejus mokslo metus). Tai socialinė, ekologinė, pilietinė, kūrybinė ar kita tavo savanoriškai pasirinkta veikla, atliekama tau patogiu ir su mokykla suderintu laiku. Visuomenei  naudinga veikla  reikalinga tam, kad ugdytų tavo asmeninius, bendravimo ir kitus gebėjimus.

Ką daryti, jei tavo gebėjimai ir poreikiai kitokie?

Jei tavo poreikiai yra kitokie nei kitų mokinių, tuomet mokykla tau turi sudaryti individualų mokymosi planą. Šiuo klausimu gali kreiptis į mokyklos administraciją.

Kaip elgtis, kai tavo teisės pažeidžiamos?

Pirmiausia kreipkis į savo mokyklos mokinių savivaldą, socialinį pedagogą arba administraciją. Nesulaukęs pagalbos iš jų - kreipkis į savo miesto ar rajono savivaldybės švietimo skyrių.

 

© Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas  www.webmanija.lt - Internetiniai sprendimai Jūsų verslui.